Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 11

1. Działalnością oddziału terenowego kieruje dyrektor oddziału.

2. Dyrektor oddziału terenowego koordynuje realizację porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i tworzy listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

3. Dyrektor oddziału terenowego może w imieniu i na rzecz Centralnego Ośrodka udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z działalnością oddziału terenowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do dyrektora oddziału terenowego stosuje się odpowiednio przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.