Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, nadaje Centralnemu Ośrodkowi statut, w którym określa:

1) organizację wewnętrzną centrali,

2) siedziby oraz organizację oddziałów terenowych,

3) kompetencje dyrektora Centralnego Ośrodka, w tym do powoływania zespołów opiniodawczo-doradczych

- mając na względzie prawidłowe wykonywanie zadań przez centralę i oddziały terenowe.