Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 15

1. Koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są ze środków na jego działalność, o których mowa w art. 13 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.