Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowa jednostka budżetowa i jego gospodarstwa pomocnicze podlegają likwidacji.

3. Centralny Ośrodek przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej oraz jego gospodarstw pomocniczych.

4. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, własnością Centralnego Ośrodka.

5. Pozostałe mienie będące w zarządzie, stanowiące własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw pomocniczych, staje się nieodpłatnie, z mocy prawa, mieniem stanowiącym własność Centralnego Ośrodka.

6. Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centralny Ośrodek prawa własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 4.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, jest wydawana na podstawie wniosku dyrektora Centralnego Ośrodka zawierającego wykaz działek geodezyjnych.

8. Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości następuje na wniosek dyrektora Centralnego Ośrodka na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności wydanej przez organ, o którym mowa w ust. 6.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"