Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 9

1. Organem Centralnego Ośrodka jest dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Dyrektor Centralnego Ośrodka:

1) kieruje działalnością Centralnego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

2) wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka, kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka;

3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

3. Zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka i dyrektorów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.