Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Tekst ujednolicony
Tekst

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1

1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem", jest państwową osobą prawną.

2. Centralny Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).

3. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Słupia Wielka w województwie wielkopolskim.

4. W skład Centralnego Ośrodka wchodzą:

1) centrala;

2) stacje doświadczalne oceny odmian, zwane dalej "oddziałami terenowymi".

Art. 2

Centralny Ośrodek działa na podstawie niniejszej ustawy i statutu.

Art. 3

Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 4

Centralny Ośrodek realizuje zadania państwa w zakresie:

1) badania i rejestracji odmian roślin,

2) porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,

3) ochrony prawnej odmian roślin

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.).

Art. 5

Centralny Ośrodek, realizując zadania, o których mowa w art. 4, w szczególności:

1) sporządza i udostępnia:

a) informacje o odmianach wpisanych do rejestru odmian,

b) opisy botaniczne odmian wpisanych do rejestru odmian,

c) listy odmian rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do rejestru odmian,

d) listy opisowe odmian, w których umieszcza się informacje o plonach, cechach jakościowych i użytkowych odmian,

e) informacje o wynikach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

2) współpracuje z:

a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestrację odmian i ochronę prawną odmian,

b) Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Komisją Europejską i Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO);

3) informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie o wszystkich sprawach związanych z rejestracją odmian.

Art. 6

Centralny Ośrodek może świadczyć usługi badawcze, doświadczalne, szkoleniowe lub informatyczne w zakresie nasiennictwa.

Art. 7

1. Centralny Ośrodek publikuje co 2 miesiące w wydawanym przez siebie diariuszu informacje o złożonych wnioskach o wpis odmiany do rejestru odmian, o przedłużeniu okresu wpisu w rejestrze odmian i o skreśleniu odmiany z rejestru odmian oraz propozycje nazw odmian, a także inne informacje związane z rejestracją odmian.

2. Centralny Ośrodek corocznie publikuje listy odmian gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do rejestru odmian, oraz dane hodowców.

Art. 8

Centralny Ośrodek ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Centralnego Ośrodka w otoku.

Rozdział 2. Organy i organizacja Centralnego Ośrodka

Art. 9

1. Organem Centralnego Ośrodka jest dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Dyrektor Centralnego Ośrodka:

1) kieruje działalnością Centralnego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

2) wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka, kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka;

3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

3. Zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka i dyrektorów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.

Art. 10

1. Stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka może zajmować osoba, która:

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centralnego Ośrodka.

2. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centralnego Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)), i Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Nabór na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może być dokonana na zlecenie zespołu przez niebędącą członkiem zespołu osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 9 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-10.

Art. 11

1. Działalnością oddziału terenowego kieruje dyrektor oddziału.

2. Dyrektor oddziału terenowego koordynuje realizację porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i tworzy listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

3. Dyrektor oddziału terenowego może w imieniu i na rzecz Centralnego Ośrodka udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z działalnością oddziału terenowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do dyrektora oddziału terenowego stosuje się odpowiednio przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.

Art. 12

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, nadaje Centralnemu Ośrodkowi statut, w którym określa:

1) organizację wewnętrzną centrali,

2) siedziby oraz organizację oddziałów terenowych,

3) kompetencje dyrektora Centralnego Ośrodka, w tym do powoływania zespołów opiniodawczo-doradczych

- mając na względzie prawidłowe wykonywanie zadań przez centralę i oddziały terenowe.

Rozdział 3. Gospodarka finansowa Centralnego Ośrodka

Art. 13

1. Centralny Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotyczących agencji wykonawczej, oraz na zasadach określonych w ustawie.

2. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z:

1) przychodów z prowadzonej działalności, a w szczególności:

a) przychodów z działalności rolniczej,

b) przychodów z usług doświadczalnych,

c) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

d) innych przychodów;

2) budżetu państwa w formie dotacji:

a) podmiotowej - na dofinansowanie działalności bieżącej,

b) celowej - na finansowanie lub dofinansowanie zadań.

Art. 14

Rachunkowość Centralnego Ośrodka prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

Art. 15

1. Koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są ze środków na jego działalność, o których mowa w art. 13 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Art. 15a

1. Centralny Ośrodek może zaciągać kredyt na prowadzoną działalność rolniczą.

2. Zaciągnięcie przez Centralny Ośrodek kredytu przewyższającego 10% rocznych przychodów wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 16

1. Centralny Ośrodek tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) fundusze określone w przepisach odrębnych.

2. Fundusz statutowy Centralnego Ośrodka stanowi równowartość mienia przekazanego Centralnemu Ośrodkowi na dzień rozpoczęcia działalności.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto i przeznacza na pokrycie ewentualnych strat netto.

Art. 17

1. Wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Zbycie nieruchomości Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Rozdział 4. Przepisy przejściowe, zmieniające i uchylające

Art. 18

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowa jednostka budżetowa i jego gospodarstwa pomocnicze podlegają likwidacji.

3. Centralny Ośrodek przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej oraz jego gospodarstw pomocniczych.

4. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, własnością Centralnego Ośrodka.

5. Pozostałe mienie będące w zarządzie, stanowiące własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw pomocniczych, staje się nieodpłatnie, z mocy prawa, mieniem stanowiącym własność Centralnego Ośrodka.

6. Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centralny Ośrodek prawa własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 4.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, jest wydawana na podstawie wniosku dyrektora Centralnego Ośrodka zawierającego wykaz działek geodezyjnych.

8. Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości następuje na wniosek dyrektora Centralnego Ośrodka na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności wydanej przez organ, o którym mowa w ust. 6.

Art. 19

1. Pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami centrali Centralnego Ośrodka.

2. Pracownicy gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 20

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej do czasu powołania dyrektora Centralnego Ośrodka wykonuje jego zadania w trybie i na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy.

Art. 21

W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.4)) uchyla się rozdział 3.

Art. 22

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

______

1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści