Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 255

1. W polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca umieszcza się:

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca;

2) datę, miejsce i kraj urodzenia;

3) informację o obywatelstwie;

4) informację o płci;

5) nazwę organu wydającego;

6) datę wydania dokumentu;

7) datę upływu okresu ważności dokumentu;

8) fotografię cudzoziemca;

2. Polski dokument podróży dla cudzoziemca zawiera podpis posiadacza i może zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub 7.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"