Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 267

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi zamierzającemu powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy:

1) cudzoziemcowi udzielono:

a) zezwolenia na pobyt stały,

b) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

c) ochrony uzupełniającej,

d) zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

2) cudzoziemcowi nadano status uchodźcy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"