Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 271

1. W tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca umieszcza się:

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca;

2) datę, miejsce i kraj urodzenia cudzoziemca;

3) informację o obywatelstwie cudzoziemca;

4) informację o płci cudzoziemca;

5) informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu cudzoziemca;

6) imiona i nazwiska, daty, miejsca i kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących cudzoziemcowi dzieci tego cudzoziemca lub innych małoletnich znajdujących się pod jego opieką;

7) nazwę organu wydającego dokument;

8) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby wydającej dokument;

9) datę wydania dokumentu;

10) datę upływu okresu ważności dokumentu;

11) fotografię cudzoziemca;

12) fotografie towarzyszących cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich dzieci znajdujących się pod jego opieką.

2. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca zawiera podpis posiadacza i może zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub 10.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"