Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 276

1. W dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany" umieszcza się:

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca;

2) imiona rodziców cudzoziemca;

3) datę, miejsce i kraj urodzenia cudzoziemca;

4) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca;

5) informację o obywatelstwie cudzoziemca;

6) informację o płci cudzoziemca;

7) informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu cudzoziemca;

8) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) cudzoziemca - w przypadku gdy został nadany;

9) nazwę organu wydającego dokument;

10) datę wydania dokumentu;

11) datę upływu okresu ważności dokumentu;

12) fotografię cudzoziemca;

13) obraz linii papilarnych cudzoziemca;

14) pouczenie, że dokument nie potwierdza obywatelstwa cudzoziemca ani nie uprawnia do przekraczania granicy.

2. Dokument "zgoda na pobyt tolerowany" zawiera podpis jego posiadacza i może zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 lub 11.

3. W dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany" nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gdy cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"