Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 495

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, oraz w sprawach ochrony czasowej,";

2) w załączniku do ustawy:

a) w części II w ust. 21 w kolumnie 4 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi",

b) w części III:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)

340 zł

1) zezwolenie, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

– ust. 2a w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

"2a. Zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:

1) pkt 1 i 3

2) pkt 2",

– po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

2b. Zezwolenie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

440 zł

– ust. 3 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

"3. Zezwolenie na pobyt stały",

– ust. 4 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

"4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej",

– w ust. 44 w kolumnie 4 uchyla się pkt 14.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"