Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 506

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371) w art. 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"