Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 124

1. W sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi się w systemie informatycznym:

1) rejestry spraw dotyczących:

a) wiz,

b) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,

c) zezwoleń na osiedlenie się,

d) wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

e) wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

f) zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej,

h) osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na podstawie art. 21a ust. 1,

i) osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy,

j) zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

k) cudzoziemców, od których pobiera się odciski linii papilarnych na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3,

l) wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

m) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

n) wykonania decyzji o wydaleniu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego stosującego dyrektywę Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich;

2) rejestr odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemców na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3;

3) ewidencję zaproszeń;

4) wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwany dalej "wykazem".

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. n, może być prowadzony w systemie kartotecznym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"