Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 129

1. Wpisu do wykazu, przedłużenia obowiązywania wpisu oraz wykreślenia tego wpisu dokonuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z urzędu lub na wniosek:

1) Ministra Obrony Narodowej;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2a) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

3) Komendanta Głównego Policji;

4) Komendanta Głównego Straży Granicznej;

5) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6) Szefa Agencji Wywiadu;

7) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

8) wojewody;

9) konsula.

2. Jeżeli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie uwzględni wniosku organu, o którym mowa w ust. 1, organ ten może zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych może uwzględnić wniosek organu i nakazać Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców dokonanie wpisu do wykazu, przedłużenie go lub wykreślenie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"