Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 48a

1. Wizę krajową unieważnia się, jeżeli w chwili jej wydawania zachodziły okoliczności uzasadniające odmowę jej wydania.

2. Jeżeli okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy krajowej, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a, powstały po jej wydaniu, wizę krajową cofa się.

3. Wizę krajową można cofnąć na wniosek posiadacza tej wizy.

4. Unieważnienie lub cofnięcie wizy krajowej następuje w drodze decyzji.

5. Decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej wydaje się na formularzu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"