Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 48e

W przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1-3 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, organem właściwym do gromadzenia informacji o wizach Schengen wydanych przez polskie organy, unieważnionych lub cofniętych przez organy innych państw obszaru Schengen, są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej;

2) Komendant Główny Policji;

3) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

4) Szef Agencji Wywiadu;

5) minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie wiz dyplomatycznych i służbowych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"