Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Tekst ujednolicony
Tekst
Art. 1

1. Przepisy ustawy stosuje się do wpisów na rzecz Skarbu Państwa w księgach wieczystych tytułu własności nieruchomości obywateli państw obcych oraz uprawnień wynikających z wieczystego użytkowania lub z ustanowionych na rzecz tych obywateli ograniczonych praw rzeczowych, które to nieruchomości i prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie międzynarodowych umów o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami tych państw przez Rząd Polski.

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do zagranicznych osób prawnych.

Art. 2

Wpis do księgi wieczystej Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości lub uprawnionego do korzystania z wieczystego użytkowania albo z ograniczonego prawa rzeczowego następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów, stwierdzającej przejście na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych.

Art. 3

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia ustali tryb postępowania w sprawie dokonywania w księgach wieczystych wpisów wymienionych w art. 1.

Art. 4

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do składania wniosków i dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku, gdy nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej albo gdy księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu.

Art. 5

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Ustawę stosuje się również do nieruchomości oraz praw, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie międzynarodowych umów o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych przed ogłoszeniem ustawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści