Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 101a

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z dniem, od którego została przyznana emerytura zgodnie z art. 24a lub 27a.