Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6

1. Minister właściwy do spraw transportu może przekazać część środków, o których mowa w art. 5, na nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod budowę autostrad płatnych.

2. W razie wystąpienia zagrożenia w realizacji budowy autostrad płatnych z powodu braku środków na nabywanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, procentowy udział przekazywanej części środków, o których mowa w art. 5, w wysokości do 20 %, biorąc pod uwagę realizację programu budowy autostrad i stopień zaawansowania inwestycji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"