Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 110

1. Do celu stosowania limitów inwestycyjnych papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez emitentów z siedzibą za granicą lub notowane na rynku zorganizowanym za granicą zalicza się do typu oraz rodzaju określonych w ustawie papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, które najbardziej odpowiadają treści praw lub obowiązków ich posiadaczy lub emitentów inkorporowanych w tych papierach lub instrumentach.

2. Fundusz niezwłocznie informuje Komisję o każdym przypadku zastosowania przepisu ust. 1 w stosunku do papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego ze wskazaniem danego typu lub rodzaju.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"