Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 119

1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej.

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

4. W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"