Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 136

1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na warunkach i w sposób określony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo warunkach emisji.

2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym, albo

2) przez wręczenie dokumentu, albo

3) w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji uczestników funduszu.

3. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje mu zaświadczenie o wpisaniu certyfikatu w tej ewidencji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"