Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 141

1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz:

1) dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów:

a) na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym,

b) w ewidencji uczestników albo

2) złożył u depozytariusza certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów.

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w radzie inwestorów.

2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 1.

3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 1.

4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 1.

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik wykonuje:

1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi;

2) przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"