Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 143

1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są:

1) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia, złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza;

3) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, nie później niż w dniu zgromadzenia:

a) złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu o zablokowaniu certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2, albo

b) zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.

2. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu.

3. Do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów uczestnik nie może żądać wydania złożonych u depozytariusza certyfikatów inwestycyjnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, towarzystwo blokuje certyfikaty inwestycyjne uczestnika w ewidencji uczestników funduszu do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"