Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 144

1. Zgromadzenie inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:

1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40.000 euro

- może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.

3. Zgromadzenie inwestorów wyraża zgodę na:

1) zmianę depozytariusza;

2) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;

3) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;

4) emisję obligacji;

5) przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na okaziciela;

6) zmianę statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1.

4. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 4-6, jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub dokonaniem zmiany statutu funduszu inwestycyjnego oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

5. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów funduszu, których wartość przekracza 15 % wartości aktywów funduszu, wymaga dla swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów.

6. Zgromadzenie inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu, połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159, oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ten rok.

7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy czym statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może przyznać zgromadzeniu inwestorów uprawnienia rady inwestorów.

8. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają zaprotokołowania. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, uchwały zgromadzenia inwestorów są protokołowane przez notariusza.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"