Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 153

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, udzielać:

1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości aktywów funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów funduszu;

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości aktywów funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów funduszu.

2. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić funduszowi podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

3. Statut funduszu powinien określać:

1) kryteria, jakie powinien spełniać pożyczkobiorca, zasady spłaty pożyczki oraz wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia fundusz będzie wymagał - w przypadku udzielania przez fundusz pożyczek;

2) kryteria, jakie powinien spełniać podmiot, któremu fundusz może udzielić poręczenia lub gwarancji, warunki udzielenia poręczenia lub gwarancji oraz wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia fundusz będzie wymagał - w przypadku udzielania przez fundusz poręczeń lub gwarancji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"