Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 162

1. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty:

1) fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry uczestników funduszu dla każdego subfunduszu;

2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku subfunduszy posiadających jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobierania opłat obciążających aktywa funduszu - po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;

3) we wszystkich subfunduszach powinny obowiązywać jednakowe zasady zbywania i odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek uczestnictwa, w tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa tej samej kategorii;

4) (uchylony);

5) jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie, z zastrzeżeniem pkt 7;

6) jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą nabywać wyłącznie osoby, o których mowa w art. 113 ust. 3;

7) jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego.

2. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 mogą mieć zastosowanie oddzielnie do każdego subfunduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. Przez zamianę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się jednoczesne umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego funduszu inwestycyjnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"