Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 164

1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może tworzyć nowe subfundusze.

2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu.

3. Statut funduszu powinien określać zasady tworzenia nowych subfunduszy, w szczególności sposób i termin dokonywania wpłat do subfunduszu.

4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie funduszu nie wymaga zmiany statutu funduszu, chyba że zmieniana jest polityka inwestycyjna subfunduszu, w wyniku której subfundusz zostanie utworzony jako subfundusz powiązany.

5. Utworzenie subfunduszu następuje z chwilą przydziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"