Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 165

1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może dokonać likwidacji subfunduszu, o ile statut funduszu to przewiduje. W takim przypadku statut funduszu określa czas, na jaki subfundusz jest utworzony, lub przesłanki jego likwidacji oraz szczegółowy tryb, zasady i warunki likwidacji subfunduszu.

2. Statut funduszu może dopuszczać likwidację subfunduszu w przypadku zbycia przez fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego subfunduszu.

2a. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu albo umorzenia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu ze statutu.

3. W trybie, o którym mowa w ust. 1, fundusz nie może zlikwidować wszystkich subfunduszy.

4. Uchwała właściwego organu towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"