Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169a

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić działalność jako fundusz powiązany, polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz podstawowy).

2. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału za fundusz zagraniczny uważa się także subfundusz funduszu zagranicznego.

3. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące funduszu inwestycyjnego otwartego stosuje się odpowiednio do subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

4. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia "fundusz powiązany".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"