Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169b

1. Zezwolenia Komisji wymaga:

1) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jako funduszu powiązanego;

2) zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego;

3) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany;

4) rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, załącza się, a do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się dodatkowo:

1) statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz podstawowy będą miały różnych depozytariuszy - umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

5) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz podstawowy będą miały różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych - umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

3. Do wniosku funduszu inwestycyjnego otwartego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, załącza się:

1) statut tego funduszu oraz statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu oraz funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 4;

5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz ten zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa - informację o dacie przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

6) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różnych depozytariuszy - umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

7) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych - umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

8) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

4. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany albo na rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym działalności jako subfundusz powiązany jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały wyrażającej zgodę odpowiednio na rozpoczęcie prowadzenia przez ten fundusz lub ten subfundusz takiej działalności.

5. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 3.

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia, lub fundusz wskazany jako fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego mającego prowadzić działalność jako fundusz powiązany w przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz w art. 23 ust. 2 i 2a, art. 61 ust. 6 i art. 61a ust. 8.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"