Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169c

1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, a w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty ma być utworzony jako fundusz powiązany - towarzystwo, które występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie tego funduszu, zawiera umowę z funduszem podstawowym, określającą zasady współpracy między funduszami. Umowa określa w szczególności:

1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres;

2) zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego;

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;

4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy;

5) uzgodnienia dotyczące momentu dokonywania wycen jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich publikacji;

6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla umowy.

2. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z funduszem podstawowym będącym funduszem inwestycyjnym otwartym, w uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać, że prawem właściwym dla tej umowy jest prawo polskie oraz że sprawy wynikające z tej umowy należą do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

3. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z zagranicznym funduszem podstawowym, uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jako prawo właściwe dla tej umowy mogą wskazywać wyłącznie prawo jednego z państw, na terytorium którego fundusze mają siedziby. W umowie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za właściwe dla umowy, w zakresie spraw wynikających z tej umowy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również do umowy zawartej między funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem podstawowym a funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

6. Fundusz powiązany obowiązany jest doręczyć uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, umowę, o której mowa w ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7.

7. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany i fundusz podstawowy są zarządzane przez to samo towarzystwo lub tę samą spółkę zarządzającą, a także w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty tworzony jako fundusz powiązany ma być zarządzany przez to samo towarzystwo lub spółkę zarządzającą co fundusz podstawowy, umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zastąpiona przyjętymi przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą wewnętrznymi zasadami prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszami powiązanymi. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności określają w szczególności:

1) środki służące ograniczaniu konfliktu interesów;

2) podstawy dokonywania inwestycji;

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;

4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,

2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7

- mając na celu zapewnienie prowadzenia przez fundusz podstawowy i powiązany współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"