Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169d

1. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, jest obowiązany przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na rozpoczęcie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, ze wskazaniem funduszu podstawowego;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i funduszu podstawowego;

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa - datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zostać wysłane do uczestników funduszu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem biegu terminu 30 dni, o którym mowa w ust. 6.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, mają być przekazane wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania informacji jest dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania informacji jest uzasadniony, a uczestnik, mając możliwość wyboru między przekazaniem informacji na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione w przypadku posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 1 pkt 3.

5. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, zbywa jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, ma on obowiązek przekazać uczestnikom na terytorium tego państwa informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone na ten język. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"