Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169e

1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz w art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych depozytariuszy, jest zawarcie umowy między tymi depozytariuszami, określającej zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Fundusz powiązany jest obowiązany przekazywać swojemu depozytariuszowi wszelkie informacje dotyczące funduszu podstawowego, które są niezbędne do wypełniania obowiązków przez depozytariusza funduszu powiązanego.

5. O stwierdzonych w związku z wykonywaniem obowiązków depozytariusza nieprawidłowościach dotyczących funduszu podstawowego, które mogą mieć negatywny wpływ na fundusz powiązany lub fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, depozytariusz funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie powiadomić:

1) Komisję;

2) właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego;

3) fundusz powiązany i jego depozytariusza;

4) fundusz zagraniczny, o którym mowa w pkt 2, i jego depozytariusza.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,

2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

- mając na celu zapewnienie prowadzenia przez depozytariuszy współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"