Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169i

1. Fundusz powiązany może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa przez okres, w którym czasowo zawieszono zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może żądać zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego, jeżeli wymaga tego interes uczestników tego funduszu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"