Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169j

1. Fundusz powiązany monitoruje prawidłowość działalności funduszu podstawowego.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być wykonywany w oparciu o informacje i dokumenty przekazywane na podstawie odpowiednich umów przez fundusz podstawowy, jego spółkę zarządzającą, jego depozytariusza lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokumenty te lub informacje są nierzetelne.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"