Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169l

1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję o każdym funduszu powiązanym oraz funduszu zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, który ulokował aktywa w jednostki uczestnictwa zbywane przez ten fundusz podstawowy.

2. W przypadku gdy fundusz zagraniczny zamierza rozpocząć prowadzenie działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego będącego funduszem inwestycyjnym otwartym, Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"