Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169n

1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie udostępnić:

1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu nim towarzystwu lub spółce zarządzającej,

2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego,

3) depozytariuszowi funduszu powiązanego i podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego funduszu,

4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, o którym mowa w pkt 2, i podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego funduszu

- wszelkie informacje w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wykonywania przez te podmioty ich obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub statucie funduszu.

2. W przypadku planowanego połączenia funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 60 dni przed planowanym połączeniem, powiadamia fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, o terminie planowanego połączenia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"