Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169o

1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim towarzystwa lub spółki zarządzającej, depozytariusza tego funduszu, lub podmiotu uprawnionego do badania jego sprawozdań finansowych, polegających na naruszeniu przepisów niniejszego rozdziału oraz o zastosowanych w związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach lub środkach nadzorczych określonych w ustawie.

2. W przypadku funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, informacje, o których mowa w ust. 1, Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

3. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa macierzystego funduszu podstawowego będącego funduszem zagranicznym informacji o nieprawidłowościach w działaniu tego funduszu, jego spółki zarządzającej, depozytariusza lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub o środkach podjętych przez te organy wobec tego funduszu, Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje funduszowi powiązanemu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"