Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169p

1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może dokonać zmiany funduszu podstawowego.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu podstawowego oraz statut nowego funduszu podstawowego, a w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów funduszu powiązanego oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów nowego funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z nowym funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;

5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa - datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

6) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różnych depozytariuszy - umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

7) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych - umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

8) w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na zmianę funduszu podstawowego.

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia na dokonanie przez fundusz powiązany zmiany funduszu podstawowego, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz powiązany lub fundusz wskazany jako nowy fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu podstawowego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, ze wskazaniem funduszu podstawowego;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i nowego funduszu podstawowego;

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa - datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.

9. Fundusz powiązany może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"