Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169s

1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może zaprzestać prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;

2) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie związanym z zaprzestaniem prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

3) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów.

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany.

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany jest sprzeczne z interesem uczestników tego funduszu.

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu inwestycyjnego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem wypłaty funduszowi kwot z tytułu likwidacji funduszu podstawowego.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu;

3) datę obniżenia poziomu inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.

9. Fundusz powiązany może obniżyć poziom inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"