Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169t

1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy o wydaniu przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. W przypadku gdy wypłata środków z tytułu likwidacji funduszu podstawowego ma nastąpić przed datą, z którą:

1) fundusz powiązany rozpocznie nabywanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu podstawowego albo

2) fundusz powiązany zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany

- środki uzyskane z tytułu likwidacji funduszu podstawowego w okresie poprzedzającym datę, o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2, mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Środki z tytułu likwidacji funduszu podstawowego mogą zostać przekazane funduszowi powiązanemu:

1) w formie pieniężnej;

2) w innej formie, jeżeli fundusz powiązany wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka jest przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, lub w wewnętrznych zasadach prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7, oraz w informacji o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu podstawowego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"