Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169u

1. W przypadku połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, rozwiązaniu ulega fundusz powiązany.

2. Połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym może dojść do skutku wyłącznie pod warunkiem udostępnienia przez ten fundusz informacji, które fundusz podstawowy przekazuje uczestnikom w związku z połączeniem, wszystkim swoim uczestnikom, Komisji, a w przypadku gdy prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa łączącego się funduszu podstawowego jest fundusz zagraniczny - właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego, w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym dniem połączenia.

3. Fundusz powiązany obowiązany jest przekazać Komisji informację o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej uzyskania od funduszu podstawowego, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed planowanym dniem połączenia lub dokonania podziału - w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem. O rozwiązaniu fundusz powiązany jest obowiązany niezwłocznie poinformować fundusz podstawowy.

4. Fundusz powiązany nie ulega rozwiązaniu, mimo połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia na:

1) prowadzenie działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po dokonaniu jego podziału;

2) dokonanie zmiany funduszu podstawowego;

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

5. W przypadku gdy Komisja odmówiła wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub odmówiła wydania zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego na fundusz powstały w wyniku połączenia, fundusz podstawowy umożliwia funduszowi powiązanemu odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.

6. W przypadku gdy właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym odmówiły wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności w odniesieniu do dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub odmówiły wydania zezwolenia na zmianę funduszu podstawowego na fundusz inwestycyjny powstały w wyniku połączenia, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym umożliwia temu funduszowi zagranicznemu odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.

7. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 4, powinny zostać złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez fundusz powiązany od funduszu podstawowego informacji o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed proponowanym dniem połączenia lub podziału - w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"