Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169w

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, załącza się:

1) statut funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna jego zmiana, oraz statut funduszu, który ma być funduszem podstawowym, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna zmiana tych dokumentów, oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów funduszu, który ma być funduszem podstawowym;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z funduszem, który ma być funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych depozytariuszy - umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

5) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych - umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 1.

3. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz powiązany lub fundusz, który ma być funduszem podstawowym, nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału;

3) prowadzenie przez fundusz działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub podziale jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu powiązanego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"