Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169y

1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy o uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, 2 albo 3.

2. Fundusz powiązany żąda odkupienia lub umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy decyzja w sprawie, o której mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, nie zostanie wydana do dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień, w którym fundusz powiązany może zażądać odkupienia bądź umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym przed jego połączeniem lub podziałem.

3. W przypadku gdy Komisja wyda zezwolenie, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, fundusz powiązany żąda odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia uczestnikom funduszu powiązanego możliwości żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 169p ust. 7 pkt 4 i art. 169s ust. 7 pkt 4.

4. Fundusz powiązany może otrzymać część lub całość środków należnych z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w formie innej niż pieniężna, jeżeli wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka została przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1.

5. Jeżeli fundusz powiązany otrzyma środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w okresie poprzedzającym dzień, z którym fundusz powiązany rozpocznie prowadzenie działalności na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, środki te mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"