Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 188a

1. Fundusz sekurytyzacyjny może nabywać prawa własności rzeczy ruchomych wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie przez fundusz następuje:

1) wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których rzeczy te stanowią zabezpieczenie lub

2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych sekurytyzowanych wierzytelności.

2. Fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany zbyć rzeczy ruchome, których własność nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż rok od dnia nabycia, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

3. Rzeczy ruchome, których własność fundusz sekurytyzacyjny nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25% aktywów funduszu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"