Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 202

1. Połączeniem krajowym jest:

1) połączenie funduszy krajowych, których organami są różne towarzystwa, albo

2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami z:

a) funduszem krajowym, którego organem jest inne towarzystwo, albo

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest inne towarzystwo.

2. Połączenie krajowe następuje przez:

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy krajowych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi subfunduszami do innego funduszu krajowego albo do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym oraz przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych (połączenie krajowe przez przejęcie) albo

2) utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje wniesiony majątek dwóch lub więcej funduszy krajowych lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi subfunduszami, w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu krajowego (połączenie krajowe przez utworzenie funduszu).

3. W połączeniu krajowym nie mogą brać udziału fundusze krajowe różnego rodzaju albo subfundusze wydzielone w funduszach krajowych różnego rodzaju.

4. Za połączenie krajowe uznaje się również połączenie:

1) dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem jest to samo towarzystwo lub

2) funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo, lub

3) dwóch subfunduszy wydzielonych w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo

- jeżeli którykolwiek z funduszy biorących udział w połączeniu jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"