Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 203

1. Połączeniem transgranicznym jest:

1) połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami z jednym lub więcej funduszem zagranicznym lub z jednym lub więcej subfunduszem wydzielonym w funduszu lub funduszach zagranicznych albo

2) połączenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami - jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym, albo

3) połączenie co najmniej dwóch funduszy zagranicznych lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych - jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz inwestycyjny otwarty.

2. Połączenie transgraniczne następuje przez:

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszu inwestycyjnego otwartego lub jednego lub więcej subfunduszu wydzielonego w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami:

a) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym albo

b) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych

- oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego) albo

2) utworzenie funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym, do którego zostaje wniesiony:

a) majątek dwóch lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami albo

b) majątek jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych

- w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego), albo

3) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych:

a) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym albo

b) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami

- oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego), albo

4) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, do którego zostaje wniesiony:

a) majątek dwóch lub więcej funduszy zagranicznych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych albo

b) majątek jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami

- w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego).

3. Jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa państwa macierzystego funduszu zagranicznego, połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego może nastąpić także przez przeniesienie na fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami.

4. W połączeniu transgranicznym przez przejęcie funduszu zagranicznego nie może brać udziału jako fundusz przejmujący fundusz krajowy nieuprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę fundusz zagraniczny, z którym ma nastąpić połączenie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"