Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 204

1. Połączenie funduszu powiązanego:

1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 - jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;

2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 - jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) opis skutków łączenia funduszy:

a) dla uczestników funduszu przejmującego - w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,

b) dla uczestników funduszu przejmowanego - w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;

5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;

6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;

7) treść statutu funduszu przejmującego - w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"