Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 206

1. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a - spółka zarządzająca, odpowiada wobec skarżącego za szkodę wyrządzoną uchwałą o połączeniu sprzeczną z ustawą lub statutem funduszu.

3. W przypadku połączenia krajowego oraz transgranicznego, towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a - spółka zarządzająca, może wystąpić do sądu, do którego zostało wniesione powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie funduszy, z wnioskiem o wydanie postanowienia zezwalającego na wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo na wpisanie funduszu przejmującego do tego rejestru.

4. Sąd wyda postanowienie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

1) powództwo jest niedopuszczalne albo

2) powództwo jest oczywiście bezzasadne, albo

3) uzna, po rozpoznaniu wniosku na rozprawie, że interes uczestników funduszu przejmowanego uzasadnia przeprowadzenie połączenia bez zbędnej zwłoki.

5. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wpływu wniosku, a jeżeli sąd zadecyduje o rozpoznaniu wniosku na rozprawie - w terminie miesiąca.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie rozpatrywane w terminie 2 tygodni.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"